کارگاه تمام کاری

در این کارگاه بعد از برش قطعات توسط واحد ریخته گری کلیه قطعات جهت ادامه فرآیند به واحد تمام کاری انتقال داده می شود که در ابتدا کلیه قطعات جهت تخلیه سرامیک توسط دستگاه سند بلاست سند و سپس جهت پولیش کاری،رفع عیوب چشمی و نیز سایز گیت های قطعات به قسمت تمیزکاری که بخشی از کارهای واحد تمام کاری می باشد منتقل می گردد.بعد از انجام فرآیندهای ذکر شده قطعات جهت انجام تست های  NDT به واحدهای مربوطه منتقل می گردد.لازم به ذکر است با توجه به شکل ظاهری قطعات بعضی از قطعات قبل از انتقال به واحد  NDT نیاز به تخلیه ماهیچه دارند که این کار توسط دستگاه لیچ صورت می گیرد.

از تجهیزات کارگاه تمام کاری می توان به دستگاه سند بلاست انواع دستگاه های سنباده نواری بادی و برقی،دستگاه های فرز انگشتی و نیز دستگاه لیج که جهت تخلیه ماهیچه قطعات مورد استفاده قرار میگیرد اشاره کرد.