چاپ کتاب سال 99 شرکت ریخته گری دقیق پارس

چاپ کتاب سال 1399 شرکت ریخته گری پارس به همت معاونت طرح و برنامه با بررسی های دقیق به پایان رسید . این مجموعه که در 55 صفحه تولید شده به اهم اقدامات صورت گرفته همچنین تحولات بنیادین شرکت  در تمامی بخش ها می پردازد .

سر فصل مطالب بدین شرح است :

1-تولید

1-1 عملکرد تولید قطعات در طی سالهای ١٣٩٦ الی ١٤٠٠

2-1 برنامه تولید قطعات در سال ١٤٠٠

2- طرح توسعه و تامین

1-2 طرح و توسعه شرکت طی سال ١٣٩٩

2-2 تامین تجهیزات و مواد مصرفی

3- دستاورد ها

1-3 دستاوردهاي مهندسي توليد ريخته گري

2-3 دستاوردهاي مهندسي توليد ماشينكاري

3-3 دستاوردهای R&D

4-3 كارگروه ردپاي نو انديش

4- قراداد ها و درآمد ها

1-4 قرارداد هاي منعقد شده طي سال ١٣٩٩

2-4 درآمد حاصل از فروش قطعات در سال ١٣٩٩

5- فناوری اطلاعات و ارتباطات - IT

1-5 اقدامات انجام شده

6- منابع انسانی

1-6 آمار مربوط به پرسنل سازماني

2-6 اقدامات انجام شده

7- تعمیرات و نگهداری

1-7 اقدامات انجام شده

8- آموزش

1-8 اقدامات انجام شده

9- ایمنی و بهداشت

1-9 اقدامات انجام شده