مصاحبه ویدیویی با شبکه PressTV

 

مصاحبه مدیریت محترم عامل شرکت ریخته گری دقیق پارس جناب آقای مهندس علی مخدومی با شبکه PreesTV :