آزمایشگاه Dimensional Control Room

آزمایشگاه Dimensional Control Room

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ابعادی

آزمایــشگاه انـدازه گیری دقیق ابعادی  ریخته گری دقیق پارس با استفاده از اندازه گیــری دقیق و همچنین با در اختیار داشتن پـرسنل با تجــربه و امــکانات گســترده آزمایشگاهی خود قادر به ارائـه انواع خدمــات اندازه گیری ذیـل می باشد:

اندازه گیری تلرانس های قطعات
راستی Straightness

تختی Flatness

گردی Roundness

استوانه ای Cylindricity

هم مرکزی Concentricity

خدمات و دامنه فعالیت آزمایشگاه ابعاد:

 • اندازه‌گیری و کنترل با انواع کولیس (خارج­‌سنج، داخل‌سنج و عمق سنج).
 • اندازه­‌گیری و کنترل با انواع میکرومتر (خارج‌­سنج، داخل‌سنج و عمق سنج).
 • اندازه‌­گیری و کنترل با تجهیزات طول ( متر و خط‌­کش و …).
 • اندازه‌­گیری و کنترل با ابزار تست ( ضخامت سنج ، ضخامت ­سنج ، التراسونیک)
 • اندازه‌­گیری و کنترل با شابلون و گام سنج.
 • اندازه ­گیری و کنترل با گیج فیلر و گیج شعاع.
 • اندازه‌­گیری و کنترل با قطر داخلی و خارجی رینگها و استوانه .
 • اندازه‌­گیری و کنترل با ساعت‌های اندازه‌­گیری، گونیا و ترازو.
 • اندازه‌گیری و کنترل دقیق قطعات ابعادی و صنعتی.
 • انداز‌ه‌ ­گیری و کنترل با زاویه‌سنج، شیب ­سنج و انواع گیج.
 • اندازه‌گیری و کنترل با گیج شعاع‌سنج و گیج عمق سنج.
 • اندازه ­گیری و کنترل با گیج بلاک.
 • اندازه­‌گیری و کنترل با ست گیج برو و نرو، شیشه مدرج.
 • اندازه‌گیری و کنترل با خط­‌کش

نمونه مدارک پرسنل آزمایشگاه