آزمایشگاه X-Ray

آزمایشگاه X-Ray

null

کارگاه رادیوگرافی

درصنعت ریخته گری دقیق وساخت پره های توربین در بخش کنترل کیفیت وانجام تست های غیرمخرب (NDT) ،تست رادیوگرافی (RT) یکی از مهم ترین تست ها به شمار می اید که به منظور شناسایی عیوب داخلی که درعمق قطعات رخ می دهد انجام می گردد.

این تست توسط فیلم های رادیوگرافی رایج در دنیا وبا استفاده از دستگاه های اشعه ایکس وگاما ،یعنی با توجه به ضخامت قطعات وپیچیدگی هندسی به طوری که تمام قطعه تحت تست،پوشش داده شود رادیوگرافی می شود.