ارزشهای سازمانی

1- پایبندی به اصول اخلاقی.

2- محوریت دانش و توسعه منابع انسانی.

3- ترویج صداقت،صبر،صمیمیت ،صلابت و صراحت .

4- رشد نوآوری ، توسعه تفکر خلاق.

5- تکریم مشتریان و تعهد به کلیه مشتریان و کلیه ذینفعان.

6- مسئولیت پذیری و پاسخگویی.

7- نظام مندی و قانون مداری.