خط مشی شرکت

بسمه تعالی

خط مشی سیستم های مدیریت یکپارچه

شرکت ریخته گری دقیق پارس اهتمام  دارد که همواره در جهت تحقق اهداف کمی و کیفی، رضایت کلیه ذینفعان را در تمامی زمینه ها بهبود دهد . اجرای این سیاست ها،تعهد اصلی سازمان در رویکرد مشتری مداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت، عملکرد محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و استفاده بهینه از منابع را نشان می دهد.

و کوشش دارد اهداف ذیل را در سرلوحه کلیه فعالیت های جاری قرار دهد:

  1. کسب اطمینان از مشارکت فعال کلیه کارکنان در حوزه های سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
  2. اصلاح، بهبود و مدیریت مستمر فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان و سهامداران با رعایت نظام های کیفیت و رعایت الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
  3. رعایت حقوق همه ذینفعان شامل مشتریان، سهامداران، تأمین کنندگان و کارکنان.
  4. ارتقاء سطح دانش، مهارت، رفتارها از طریق ایجاد نظام مدیریت دانش.
  5. افزایش مستمر بهره وری و رشد اقتصاد پایدار با جاری سازی نظام مدیریت استراتژیک.
  6. ترویج تفکر و تعهد برای کاهش ریسک در سازمان با استفاده از نظام مدیریت ریسک در کلیه حوزه ها، فرایندها و اهداف کلان سازمان.
  7. مدیریت بهبود فرایندها در جهت بهبود شاخص های اثرگذار در کلیه فرایندهای سازمان.
  8. ترویج مستمر فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و تعهد به رفع آلودگی های زیست محیطی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار از طریق شناسایی و کنترل کلیه ریسک ها و مخاطرات مرتبط و صیانت از منابع انسانی و طبیعی.

در این راستا، شرکت تعهد می نماید استانداردهای مرتبط  با مدیریت کیفیت (ISO9001:2015) مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45000:2018) و مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2015) را در کلیه سطوح اجرا می نماید و این خط مشی سرلوحه اجرای فعالیت ها و فرایندهای شرکت قرار گرفته و اطمینان حاصل نماید  که آگاهی، درک، شناخت و اجرای آن در کلیه سطوح سازمان از مسئولیت های تمامی مدیران و کارکنان می باشد.

محمد شهابی / مدیر عامل