ماموریت

شرکت ریخته گری دقیق پارس در زمینه تولید قطعات و پره های داغ توربین های گازی و مدیریت تحقیقات و تدوین تکنولوژی از طریق ریخته گری دقیق فعالیت می نماید و بعنوان یک سازمان دانش بنیان تجربه طولانی در ساخت و تدوین دانش فنی، بقا و رشد خود را منوط به توسعه خدمات فنی ومهندسی مبتنی بر فن آوری پیشرفته و ارتقای سطح علمی و توسعه ساختار و فرهنگ سازمانی می داند و تلاش می نماید گامی موثر و پایدار در جهت رضایت کلیه ذینفعان با رعایت کلیه الزامات و استانداردهای مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست بردارد و بتواند نقش موثری در جهت خودکفایی و ارتقای سطح دانش جامعه داشته باشد.